Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo en Intergrip

Van de jaarlijks 150.000 overstappers naar het mbo, verloopt voor ongeveer 8.000 jongeren de overstap minder soepel. Zij maken bijvoorbeeld geen goede studiekeuze, komen na de zomer niet aan op het mbo (zomerlek), vallen uit zonder startkwalificatie, of switchen van opleiding.

De wet vroegtijdige aanmelddatum voor 1 april en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs beoogt de overstap voor jongeren naar het mbo te verbeteren en de positie van de aankomende mbo-student te versterken. Het organiseren van een sluitend netwerk en structurele samenwerking tussen gemeenten, vo-scholen (ook pro, vso en entree) en mbo-scholen wordt hierin als essentieel gezien. De regionale gedragslijn, ondertekend door de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG, Ingrado en gemeenten, heeft als doel te beschrijven hoe tot een sluitende aanpak bij de overstap van jongeren naar het mbo wordt gekomen. Jongeren in het vizier houden, ondersteuning bij de studiekeuze en begeleiding naar (passend) onderwijs, werk en zorg (dagbesteding) zijn speerpunten van de gedragslijn. Onderstaande tijdslijn uit het document geeft de risico-momenten aan.

 

tijdslijn-risicomomenten-in-overstap-proces
 

Doelgroep

De gedragslijn betreft directe instromers vanuit het vo, zij-instromers, overstappers tussen mbo’s, jongeren die in het eerste jaar van het mbo uitvallen en jongeren in een kwetsbare positie.

Inhoud van de gedragslijn en oplossingen van Intergrip

De functie van de gedragslijn wordt gezien als een handreiking voor een passende en regionale uitwerking. Inhoudelijk worden acht onderdelen genoemd die regionale afspraken vragen. Intergrip zet volop in op een sluitende keten, en herkent het belang van deze punten. De oplossingen van Intergrip kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de onderdelen. Hieronder lichten we de punten kort toe in combinatie met een oplossing van Intergrip.

  1. Communiceer met jongeren én ouders: Het communiceren en informeren van ouders speelt een belangrijke rol. Het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) draagt bij aan dit onderdeel, De leerling vult digitaal relevante overstap informatie in, de mentor vult dit aan waarna de ouders/ verzorgers bij leerlingen tot 18 jaar het dossier akkoord moeten geven. Het doorsturen van het DDD gebeurd automatisch.
  2. Investeer in loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Dit onderdeel betreft het realiseren van een goede voorbereiding voor de beroeps- en studiekeuze. De LOB-modules van Intergrip ondersteunen hierin met oriëntatiemomenten bij het mbo (Zoek Jouw Mbo), beroepenveld (Zoek Jouw Beroep), vervolgstudie (Zoek Jouw Studie) en het organiseren van een doorlopende leerlijn door het opbouwen van een LOB-dossier (Zoek Jouw Loopbaan).
  3. Breng risicomomenten in kaart: In de “Tijdslijn risicomomenten in overstap proces” (zie bovenstaande afbeelding) worden verschillende risicomomenten aangegeven. Met de module Overstap VO-MBO wordt de leerling tijdens het “zomerlek” gemonitord waarbij het vo, mbo en gemeente leerlingen volgen. Voor risicovolle overstappers tussen mbo’s is de module Overstap MBO-MBO ontwikkeld en kunt u zo ook deze overstap monitoren.
  4. Maak afspraken over het in beeld houden van overstappers: Met de module Overstap VO-MBO wordt de leerling gemonitord tot een definitieve aanmelding op het mbo. De leerlingen die deze status niet behalen komen in beeld bij de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Projectleiding van Intergrip kan helpen regionale afspraken te maken en het totale proces te stroomlijnen.
  5. Organiseer een zorgvuldige intake: Met het DDD maakt de leerling en mentor een overdrachtsdossier aan dat automatisch na akkoord van ouders of leerlingen van 18+ wordt doorgestuurd naar het mbo. De leerling heeft de mogelijkheid om begeleidingsbehoeften aan te geven. Het mbo kan met deze uniforme overzichtelijke informatie efficiënt intakes voorbereiden.
  6. Realiseer warme overdracht: Bij het DDD kan de mentor aangeven of bij de leerling “warme overdracht” plaats moet vinden. Het mbo heeft hiermee een signaal om contact op te nemen inclusief contactgegevens van het vo. De afhandeling hiervan kan worden gemonitord.
  7. Houd jongeren in een kwetsbare positie in beeld: Om specifiek deze jongeren niet voortijdig uit te laten vallen is volgens de gedragslijn een strakke monitoring, samenwerking met betrokken partijen en individueel maatwerk essentieel. Hierom heeft Intergrip samen met verschillende regio’s een sluitend netwerk weten te organiseren Overstap PrO, VSO & Entree. De jongeren worden in deze module gevolgd tijdens de opleidingstijd en tot 23 of 27 jaar (i.o. met de regio) na uitstroom (werk, vervolgopleiding of dagbesteding) gemonitord. Door goede samenwerking tussen scholen, zorginstellingen en gemeenten blijven deze leerlingen in beeld.
  8. Evalueer gemaakte afspraken en blijf flexibel: Goede procesbegeleiding met kennis van zaken is hierin essentieel. Intergrip kan hierin voorzien middels projectleiding. Met 10 jaar ervaring en kennis van de markt, kunnen gemaakte afspraken worden geëvalueerd. Met Intergrip is het mogelijk om het uitschrijf- en switchgedrag Uitschrijf & Switch Monitor in kaart te brengen en hier tot op school- en leerlingniveau rapportages uit te halen Hiermee blijft de leerling langer in beeld en kunnen de gegevens snel gebruikt worden voor evaluatie van LOB activiteiten.

Conclusie

Intergrip staat voor u klaar onderdelen van deze gedragscode te optimaliseren voor uw regio of school. Voor meer informatie vragen wij u contact met ons op te nemen.