LOB kamerbrief samengevat

Op 28 september 2016 stuurden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW een brief aan de tweede kamer over loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In dit artikel vatten wij die voor u samen en zetten we de belangrijkste punten op een rij.

Belang van LOB

In de brief benadrukt het ministerie het belang van LOB. Goede LOB zorgt onder andere voor kansen gelijkheid, minder uitvallers en een beter arbeidsmarktperspectief. LOB ontwikkelt zich positief, aldus de kamerbrief, doordat het onderwijs hier steeds meer aandacht voor heeft. Binnen het po en vo zijn scholen op de goede weg, op het mbo en hbo gaat het echter vaak mis. Eén op de acht mbo’ers switcht van opleiding, te veel dus. Binnen het hbo vertaald dit zich zelfs in 32% uitval.

Wat gaat het ministerie doen?

Het ministerie heeft drie actielijnen opgesteld om loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het Nederlandse onderwijs te verbeteren, we bespreken ze hieronder.

1. Deskundige LOB

Het ministerie gaat zich samen met partijen in het onderwijs oriënteren op het invoeren van een basisopleiding voor ‘tweedelijns’ LOB-professionals. Daarnaast is LOB sinds 1 augustus een onderdeel van het curriculum geworden. Ook zal er onderzoek worden gedaan naar een goede invulling van LOB in het middelbaar beroepsonderwijs.

2. Betere samenwerking bij de onderwijsovergangen

Begin 2017 zal het Expertisepunt LOB haar activiteiten starten. Zij zal zich gaan richten op het ontplooien van en het ondersteunen bij LOB binnen scholen en regio’s. Verder stelt het ministerie  7,5 miljoen euro beschikbaar voor plannen van studenten en onderwijsinstellingen die helpen bij een betere samenwerking in de overstap. Ten slotte zijn de minister en staatssecretaris van mening dat er meer gedaan kan worden met doorstroominformatie ter evaluatie van het huidige LOB-beleid en moedigen ze het gebruik hiervan aan.

3. Betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs

Iedere jongere moet in het mbo vroegtijdig in aanraking komen met werkexploratie. Deze oriëntatieactiviteiten, gericht op het kennismaken met beroepenveld en arbeidsmarkt, kunnen de vorm aannemen van stages, bedrijfsopdrachten en voorlichtingen. Verder pleit OCW voor het gebruik maken van private initiatieven, leerwerkloketten, (her)oriënteringstrajecten en een betere informatievoorziening omtrent beroep- en arbeidsmarktperspectief.

De minister en staatssecretaris maken zich in de brief sterk om leerlingen hun kwaliteiten, vaardigheden, motivaties en interesses te laten ontdekken. Dit moet gebeuren vanaf de basisschool tot aan het mbo en ho.

Wat kan Intergrip voor u hierin betekenen?

Intergrip heeft een aantal LOB-systemen ontwikkeld, waarin scholen samen kunnen werken rondom LOB. Met Oriëntatiedagen en Meeloopdagen kunnnen diverse oriëntatieactiteiten gezamenlijk met het vo en mbo regionaal georganiseerd worden. Daarnaast helpt Zoek Jouw Beroep om de oriëntatie in het beroepenveld optimaal in te richten op uw vo. In lijn met de kamerbrief ontwikkeld Intergrip in 2017 verder aan een stabiel regionaal LOB-platform.

Wilt u meer weten over de LOB kamerbrief?

Download de LOB kamerbrief hier