MBO-MBO

Verliest studenten niet uit beeld
Studenten kunnen onbedoeld uit beeld verdwijnen als ze stoppen met een opleiding of switchen van opleiding op het mbo. Het systeem MBO-MBO van Intergrip helpt om de risicostudenten goed te monitoren en te begeleiden, in samenwerking met het RMC. Binnen het systeem registreert het mbo de studenten die dreigen uit te vallen. Via procesafspraken wordt bepaald hoe de leerling het beste begeleid kan worden, en door welke partij. De online omgeving van MBO-MBO geeft inzicht in waar de student zich bevindt, of er actie is vereist en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Hoe werkt MBO-MBO?

MBO-MBO helpt verantwoordelijkheden en taken te verdelen door deze online inzichtelijk te maken. De mbo’s registreren de studenten die dreigen uit te vallen en laden die gemakkelijk in het systeem in. Vervolgens wordt er gecontroleerd of deze studenten bekend zijn bij andere mbo’s of het RMC (gemeente). De risicostudent wordt vervolgens gemonitord, en wanneer nodig via het systeem overgedragen aan het RMC. Het RMC kan daarna in het online overzicht zien bij welke studenten ze actie moet ondernemen. Zo brengt het systeem mbo en RMC samen en helpt hen gezamenlijk hun vsv-aanpak vorm te geven.

Welke gegevens staan er in MBO-MBO?

Met inachtneming van de privacywetgeving biedt MBO-MBO de volgende informatie:

  • Inzicht in de opleidingshistorie van de student;
  • informatie over de huidige aanmeldingen bij andere mbo’s van de student;
  • gegevens over de betrokken instantie (mbo of RMC) waarbij de student momenteel in beeld is;
  • de ondernomen acties om de risicoleerling te begeleiden.

Lees meer over hoe Intergrip omgaat met privacy.

Mbo krijgt een helder overzicht van risicostudenten

Het mbo krijgt door MBO-MBO een goed overzicht van haar risicostudenten. Doordat ze met het systeem deze studenten registreert, neemt ze op een praktische manier haar verantwoording. Door de terugkoppeling vanuit andere mbo’s weet de instelling altijd of de student zich al bij een andere mbo-opleiding heeft aangemeld. Als dit niet het geval is, kan ze efficiënt de samenwerking aangaan met het RMC. Zo helpt MBO-MBO om studenten niet buiten de boot te laten vallen.

RMC werkt efficiënt online samen met mbo

Het RMC kan met MBO-MBO op een goede en efficiënte manier werken aan het begeleiden van vsv’ers. Doordat de risicostudenten altijd online overzichtelijk zijn weergegeven, weet het RMC te allen tijden welke acties er ondernomen moeten worden. Met MBO-MBO kunnen RMC en mbo online samenwerken om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

MBORMC
Inzicht in aanmeldingen op ander mboEfficiënte samenwerking
Heldere afstemming met RMCInzicht in status risicostudent
Verdeling van verantwoordelijkhedenTijdig actie te ondernemen