Overstap VO-MBO

De regionale oplossing om de overstap van al uw leerlingen te volgen!
In het schooljaar 2016-2017 verlieten een kleine 24.000 leerlingen het onderwijs zonder startkwalificatie (VSV’ers). Dat moet en kan toch anders! De doelstelling van het ministerie van OCW is dan ook maximaal 20.000 VSV’ers in het jaar 2021. Met het product Overstap VO-MBO werken vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten gemakkelijk online samen aan deze doelstelling.

Hoe werkt Overstap VO-MBO?

Overstap VO-MBO monitort de overstap van de leerling die van het vo de overstap maken naar het mbo. Het vo levert alle leerlingen die zij willen volgen aan in het systeem. Het mbo levert vervolgens uitgebreide aanmeldinformatie die verrijkt wordt bij de leerling. De vo-school ziet onder andere eenvoudig de aanmeldstatus, opleiding, sector, leerweg, niveau en intake-status bij de leerling. Risicoleerlingen worden zo snel gesignaleerd waarna het vo en leerplicht preventief actie kunnen ondernemen. Doordat alle betrokken partijen met Overstap VO-MBO beter kunnen samenwerken, wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers).

Sturing op deadlines

Doordat in het systeem een duidelijk en eenvoudig overzicht wordt geboden, kunt u zeer gericht sturen op en begeleiden bij de voortgang van de aanmeldingen van uw leerlingen. Zo kan er gemakkelijker gestuurd worden op een tijdige aanmelding van uw leerling voor 1 april. De diverse overzichten en rapportages nemen u werk uit handen.

Meer inzicht in de vervolgkeuzes voor het VO

Voor het voortgezet onderwijs betekent Overstap VO-MBO een zo probleemloos mogelijke overstap van de leerling. Het is duidelijk bij welke leerling er actie moet worden ondernomen en welke overstap voldoende vordert of definitief is geslaagd. De leerlingen die actie van leerplicht vereisen kunnen eenvoudig overgedragen worden aan leerplicht, zodat er preventief kan worden gehandeld. Overstap VO-MBO is tijdsbesparend, biedt volledige overstapinformatie en maakt regionale samenwerking mogelijk.

Minder administratie op het mbo

Ook binnen het mbo zorgt Overstap VO-MBO voor minder administratie. De terugkoppeling van statusinformatie aan het vo gebeurt online en vaak geautomatiseerd. Daarnaast worden dubbele inschrijvingen in de module snel inzichtelijk waarna er actie kan worden ondernomen. Met Overstap VO-MBO levert het mbo een belangrijke bijdrage in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) in de regio.

Leerplicht kan preventief handelen

Met Overstap VO-MBO in de regio kan de leerplicht preventief actie ondernemen op risicoleerlingen. Doordat binnen het systeem ook risicovolle statussen (wil gaan werken, school buitenland, etc.) aan een leerling kunnen worden gekoppeld, wordt het snel inzichtelijk welke extra aandacht nodig hebben. Omdat leerplicht met Overstap VO-MBO meer en sneller inzicht heeft dan met de gegevens van DUO, kan ze haar acties vroegtijdig inzetten. Hierdoor wordt de piekdrukte aan het eind van het schooljaar kleiner, en is er voldoende tijd om de leerlingen goed te begeleiden.

15%

Overstap VO-MBO biedt daarnaast meer dan de overstapinformatie van leerlingen naar het mbo. Uit de cijfers van Intergrip blijkt dat jaarlijks gemiddeld 15% van de vmbo-jongeren geen overstap maakt naar het mbo. Ook deze aanzienlijke groep brengt Overstap VO-MBO in beeld, om optimaal grip te kunnen houden op vsv.

Overstap VO-MBO en de landelijke voorziening?

Overstap VO-MBO levert het noodzakelijke regionale beeld om te sturen op VSV. Dat doet het systeem door de data van alle deelnemende mbo’s te koppelen, aangevuld met de noodzakelijke decanen-informatie. Met de komst van de landelijke voorziening wordt de data-uitwisseling tussen scholen en gemeenten landelijk geregeld. Overstap VO-MBO is erop voorbereid om deze informatie te integreren. Zo komen projectleiders, scholen en gemeenten tot het (totaal)overzicht van hun overstappers. Overstap VO-MBO is daarmee toekomstbestendig, in lijn met landelijke ontwikkelingen.

Voordelen van Overstap VO-MBO

VoLeerplichtRegionaal
Uitgebreide mbo-aanmeldinformatieRisicoleerlingen vroegtijdig signalerenRegionale sturing op de overstap
Efficiënte samenwerking met leerplichtEenvoudige samenwerking met vo en mboOndersteunt werkprocessen vo, leerplicht en mbo
Automatische risico-indicaties voor leerlingen1 informatie-bron voor alle overstappers in de gemeenteAlle overstappers in beeld (ook havo, eigen vmbo, etc.)
Integratie met doorstroomdossiers, uitschrijf- en switchgegevens en LOB-toepassingen.Biedt benodigde informatie voor RMC-coördinatie Up-to-date met wetgeving en privacy-proof