Uitschrijf- en Switch MonitorUitschrijf- en switchcijfers in beeld

Vo-scholen willen graag weten hoe het hun leerlingen vergaat op hun vervolgopleiding. Zitten ze nog op hun plek, zijn ze geswitcht van opleiding of heeft de scholier zich uitgeschreven? Deze vragen zijn vaak lastig te beantwoorden, maar leveren wel belangrijke inzichten op voor het LOB-programma. Ook het mbo heeft behoefte aan deze informatie. Een helder overzicht van haar uitschrijvers en switchers biedt interessante informatie over het voorlichtings- en plaatsingsbeleid. Daarnaast is het voor het vo en mbo erg interessant om te kunnen benchmarken met andere scholen in de regio. De Uitschrijf- en Switch Monitor (U&S Monitor) van Intergrip geeft antwoord op al deze vragen en meer.

Hoe werkt de Uitschrijf- en Switch Monitor?

In de U&S Monitor worden leerlingen gevolgd die 1 of 2 jaar geleden zijn overgestapt naar het mbo. Dankzij de terugkoppeling van het mbo wordt inzichtelijk hoe het de leerling is vergaan op het mbo: Is de leerling nog ingeschreven? Zo ja, welke opleiding volgt de student momenteel? En als de leerling blijkt uitgeschreven, wat is daarvan de reden? Met deze informatie gaat de U&S Monitor aan de slag en verwerkt deze tot overzichtelijke managementinformatie. Waar gewenst kunnen rapportages tot op leerlingniveau worden opgevraagd, voor een optimaal inzicht. Via het systeem wordt de informatie aan de juiste partij getoond, en kan het vo en het mbo zijn gewenste analyses gaan opstellen. Op school- en regioniveau biedt dit systeem hét antwoord op de vraag hoe het de leerling vergaat na de overstap.

Vo krijgt inzicht in de kwaliteit van haar LOB-programma

Bij de overstap willen scholen hun leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Als de leerling definitief is geplaatst op het mbo vervalt een groot deel van de verantwoordelijkheid. Toch blijf er nog behoefte aan inzicht in het vervolgproces. Want hoewel een uitval is voorkomen bij de overstap, kan dit tijdens de mbo-opleiding helaas alsnog gebeuren. Volgens cijfers van Intergrip gebeurt dit bij ongeveer 1 op de 5 studenten. Met de Uitschrijf- en Switch Monitor krijgen vo’s inzicht in het uitschrijf- en switchgedrag van hun uitgestroomde leerlingen. Het vo kan deze informatie gebruiken om het loopbaanoriëntatie en -begeleidingsprogramma (LOB) te verbeteren. Ook kan in overleg met andere scholen in de regio het overstapbeleid geëvalueerd worden. Monitor U&S maakt het monitoren van oud-leerlingen zo erg gemakkelijk.

Mbo krijgt beter inzicht in uitschrijvers en switchers

Met U&S Monitorvan Intergrip krijgt het mbo een praktische tool om haar uitschrijvers en switchers te registreren en te monitoren. De gegevens worden via het systeem automatisch gedeeld met de juiste vo-school. Voor het mbo bieden de cijfers een interessante graadmeter om te evalueren of de aangeboden oriëntatie-activiteiten voor aankomende studenten een juist beeld van de opleiding hebben gegeven. Met U&S Monitor kan het mbo ook haar prestaties op uitschrijf- en switchgebied online vergelijken met de andere scholen in de regio.

Voordelen van Uitschrijf- en Switch Monitor

VoMbo
Inzicht in uitstroom naar mboInzicht in toeleverende VO-scholen
Monitoren oud-leerlingenUitschrijf- en switchgegevens online delen
Input voor verbetering LOB-programmaInput voor voorlichtings- en plaatsingsbeleid.